21/48
France - Camargue salty lake - 2003
2003-06-08-07-35-48.jpg