1/48
Switzerland - Veveyse river - 1999
1999-07-09-14-23-10.jpg